Pomost

Władze Stowarzyszenia POMOST:

Zarząd:

Anna Razik – prezes

Agnieszka Nowicka – wiceprezes

Judyta Szcząchor – sekretarz

Komisja rewizyja:

Marta Krawczyk

Joanna Ochman

Anna Augustyn

Członkami Stowarzyszenia są nauczyciele Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 40 w Bytomiu

Cele statutowe

Stowarzyszenia na Rzecz Osób

Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Pomost”

 1. Celem Stowarzyszenia jest:

 •  prowadzenie działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami);

  • wspieranie rozwoju osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób upośledzonych umysłowo,

  • tworzenie warunków do organizowania działań mających na celu wspieranie rozwoju osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

  • propagowanie w społeczeństwie celów, dążeń i problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promowanie idei równych szans w społeczeństwie,

  • pomoc w integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w środowisku i społeczności lokalnej,

  • podnoszenie umiejętności pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,

  • wspieranie rodzin osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

  • propagowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

  • podejmowanie działań na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 1. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 • prowadzenie wielospecjalistycznej pomocy w zakresie wspomagania rozwoju osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 • prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 • organizowanie szkoleń, warsztatów i konferencji bezpośrednio zaangażowanych w przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

 • promowanie twórczości artystycznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (występy artystyczne, kiermasze, wystawy i inne),

 • organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych o charakterze integracyjnym,

 • organizowanie różnych form wypoczynku dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 • inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 • prowadzenie nowatorskich i eksperymentalnych form działalności służących realizacji celów stowarzyszenia,

 • współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów Stowarzyszenia,

 • prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej mogącej wpływać
  na wzrost akceptacji i zrozumienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 • inną działalność sprzyjającą realizacji programu Stowarzyszenia.

Przewiń do góry