Ochrona danych osobowych

Poniżej znajdują się klauzule informacyjne z zakresu ochrony danych osobowych, jaki i zasad monitoringu wizyjnego prowadzonego u nas w szkole

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych

jest  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 im. Gustawa Morcinka reprezentowana przez Dyrektora Szkoły

41 – 902 Bytom, ul. Orląt Lwowskich 12 b

Dane kontaktowe inspektora:

Inspektor IOD  w SPS nr 40 im. Gustawa Morcinka w Bytomiu – Pan Maciej Zadora, mail: iod_edu@um.bytom.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:

 1. w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa:
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – 4.5.2016 PL Dz. U. UE L 119/1;
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59);
  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2159);
  • akty wykonawcze do w/w ustaw;
 2. odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa;
 3. dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych;
 4. osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679); dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 5. podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne;
 6. w przypadku braku podstawy prawnej pozyskiwanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą, wymagane jest uzyskanie zgody tej osoby na ich przetwarzanie, a osoba ta jest informowana, że ma prawo cofnięcia zgody w każdym momencie.

Klauzula informacyjna 

– monitoring wizyjny –
w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 40 im. G. Morcinka w Bytomiu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE),  informujemy, że:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 im. G. Morcinka w Bytomiu przy ul. Orląt Lwowskich 12b,

e-mail: sekretariat@sps40.bytom.pl,

numer telefonu: 32 2811827

Dane kontaktowe inspektora:

Inspektor IOD Urząd Miejski w Bytomiu ul. Smolenia 35, mail: iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom oraz ochrony mienia na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe;

 1. Odbiorcami danych osobowych rejestrowanych przez system monitoringu będą wyłącznie organy publiczne w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa (np. policja, prokuratura, sąd).

 1. Dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane w okresie do 30 dni. Okres przechowywania może zostać przedłużony do czasu zakończenia czynności lub postępowania, w którym nagranie stanowi dowód w sprawie, jednakże nie dłużej niż do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań;

 1. Kamery wizyjne obejmują następujące obszary: teren wokół budynku szkoły (wejście główne, boisko, parking), a także teren wewnątrz szkoły (hol, korytarze);

 1. Osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (UE 2016/679);

 2. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

 3. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Przewiń do góry