Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY/ UCZNIOWIE

Administratorem Danych Osobowych

jest  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 im. Gustawa Morcinka reprezentowana przez Dyrektora Szkoły

41 – 902 Bytom, ul. Orląt Lwowskich 12 b

Dane kontaktowe inspektora:

Inspektor IOD  w SPS nr 40 im. Gustawa Morcinka w Bytomiu, mail: iod_edu@um.bytom.pl

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

a) na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora takich jak realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie uczniom bezpieczeństwa, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wypełnienie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej na podstawie przepisów w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 27 października o finansowaniu zadań oświatowych, rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw w szczególności Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,

b) na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu przetwarzania innych danych; wizerunek, udział w konkursach, wycieczkach, zawodach organizowanych przez szkołę, w tym do kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym;

2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizowania obowiązku szkolnego w placówce i w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;

4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);

5. Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią objętych;

6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

8. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie ucznia do ewidencji uczniów szkoły (czyli nie przyjęcie ucznia)/wykreślenie ucznia do ewidencji uczniów szkoły).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY/ UCZNIOWIE – DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 im. Gustawa Morcinka z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Orląt Lwowskich 12b

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,

e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
  w związku z ustawą Prawo oświatowe oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji w celu umożliwienia korzystania z systemu dziennika elektronicznego.
 2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora w przypadku obsługi dziennika elektronicznego – WizjaNet Sp. z o. o., podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizowania obowiązku szkolnego w placówce i w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);

 2. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

 3. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

 4. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej ucznia/uczennicy.

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODA RODZICÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) – RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 im. G. Morcinka z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Orląt Lwowskich 12b; tel.: 32 2811827 adres e-mail: sekretariat@sps40.bytom.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,

e-mail iod_edu@m.bytom.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora zgodnie z art. 83, 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, regulaminem Rady Rodziców;

 2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;

 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pełnienia funkcji członka Rady Rodziców (czyli przez okres 1 roku szkolnego) a następnie przez okres i w celach archiwalnych, 25 lat począwszy od roku kalendarzowego następującego po roku w którym nastąpiło zakończenie pełnienia funkcji członka Rady Rodziców – zgodnie z instrukcją kancelaryjną – Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;

 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(UE 2016/679);

 5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

 6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

 7. Jeśli podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe i konieczne, by mogła Pani/Pan uczestniczyć w funkcjonowaniu Rady Rodziców. Odmowa podania danych spowoduje niemożność bycia członkiem Rady Rodziców.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY/ UCZNIOWIE –
ZDALNA KOMUNIKACJA I/LUB ZDALNE NAUCZANIE

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 im. Gustawa Morcinka z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Orląt Lwowskich 12 b

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach usługi przez właściciela stron internetowych, portalu internetowego, podczas zdalnej nauki i zdalnej komunikacji z rodzicami ucznia i uczniem są: Microsoft, webd.pl.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,

e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie

  1. przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493, z późn. zm.) w celu realizacji podstawy programowej kształcenia formie zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu: portalu Office 365,  webd.pl.

  2. na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu przetwarzania innych danych; wizerunek (nagrania) w związku z prowadzeniem edukacji w formie zdalnego nauczania, numer telefonu, adres e-mail do kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym, nazwa użytkownika w aplikacji wykorzystywanej w celu realizacji zadania.

 1. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;

 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej do czasu wygaśnięcia celu przetwarzania;

 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(UE 2016/679);

 4. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

 5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

 6. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji obowiązku szkolnego;

 7. Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie
  danych osobowych nią objętych. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny –
w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 40 im. G. Morcinka w Bytomiu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE),  informujemy, że:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 im. G. Morcinka w Bytomiu przy ul. Orląt Lwowskich 12b, e-mail: sekretariat@sps40.bytom.pl, numer telefonu: 32 2811827
Dane kontaktowe inspektora:
Inspektor IOD Urząd Miejski w Bytomiu ul. Smolenia 35, mail: iod_edu@um.bytom.pl
 1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom oraz ochrony mienia na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe;

 1. Odbiorcami danych osobowych rejestrowanych przez system monitoringu będą wyłącznie organy publiczne w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa (np. policja, prokuratura, sąd).

 1. Dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane w okresie do 30 dni. Okres przechowywania może zostać przedłużony do czasu zakończenia czynności lub postępowania, w którym nagranie stanowi dowód w sprawie, jednakże nie dłużej niż do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań;

 1. Kamery wizyjne obejmują następujące obszary: teren wokół budynku szkoły (wejście główne, boisko, parking), a także teren wewnątrz szkoły (hol, korytarze);

 1. Osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (UE 2016/679);

 2. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

 3. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KONTRAHENTÓW, PARTNERÓW, DOSTAWCÓW, WYKONAWCÓW

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 im. Gustawa Morcinka z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Orląt Lwowskich 12 b
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl

1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w związku z realizacją zwartej umowy na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO inne dane, w tym dane do kontaktu;
2. Kategorie odbiorców danych osobowych; podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w umowie, a po zakończeniu umowy – do czasu ustania obowiązków spoczywających na Administratorze, a wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności rachunkowo-podatkowych, (szczegółowe okresy przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentów reguluje Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt);
4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy oraz  wywiązania się Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa jest warunkiem umownym lub wynikającym z przepisu prawa. Konsekwencją odmowy ich podania będzie brak możliwości wykonywania umowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA – POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 im. Gustawa Morcinka z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Orląt Lwowskich 12b tel. 32 2811827, e-mail: sekretariat@sps40.bytom.pl.
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres – Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, e-mail – iod_edu@um.bytom.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (a w przypadku dokonania wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej i zawarciu umowy, także w celu związanym z realizacją zamówienia);
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zniszczenia dokumentacji postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub umową o dofinansowanie, lecz nie krócej niż przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (zgodnie z art.78 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych).
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO **;
** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, których mowa w art.20 RODO,
c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c RODO.
10) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
11) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
12) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – Strona internetowa Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 40 im. Gustawa Morcinka

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 im. Gustawa Morcinka z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Orląt Lwowskich 12b tel. 32 2811827 e-mail: sekretariat@sps40.bytom.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,

e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

  • na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie i celu określonym w treści udzielonej zgody na publikację danych osobowych na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 40 im. Gustawa Morcinka,

  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z realizacją zadań w interesie publicznym w celu prowadzenia strony internetowej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 40 im. Gustawa Morcinka i za jej pośrednictwem promowania działalności placówki oraz komunikacji za pomocą dostępnych funkcjonalności strony;

 1. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora obsługujące system informatyczny. Odbiorcami danych osobowych stają się inni użytkownicy, którzy przeglądają publikowane treści;

 1. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody oraz do ustania interesu publicznego;

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(UE 2016/679);

 1. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią objętych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

 1. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

 1. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

KLAUZULA INFORMACYJNA – FACEBOOK

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 im. Gustawa Morcinka z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Orląt Lwowskich 12b tel. 32 2811827 e-mail: sekretariat@sps40.bytom.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,

e-mail iod_edu@um.bytom.pl

  1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

   • na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie i celu określonym w treści udzielonej zgody na publikację danych osobowych na fanpagu placówki prowadzonym na portalu społecznościowym Fecebook Inc.,

   • na podstawie uzasadnionego interesu administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym Facebook Inc. i za jego pośrednictwem promowania działalności placówki (subskrypcja ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”) oraz komunikacji za pomocą dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, czaty, wiadomości) w zakresie danych identyfikacyjnych konto oraz opublikowanych na profilu;
 1. Odbiorcy danych osobowych jest właściciel portalu Facebook, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy. Ponadto odbiorcami stają się inni użytkownicy aplikacji, którzy korzystają oraz przeglądają treści fanpagu placówki.

 2. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora:

  • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,

  • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,

  • niezależnie od wskazanych okresów przetwarzania danych przez Administratora własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu Facebook;

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);

 2. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią objętych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

 3. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, z zastrzeżeniem charakteru przepływu danych
  w ramach działalności serwisu Facebook. Serwis 
  Facebook może profilować Państwa dane osobowe więcej informacji pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy ;

 4. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych
  w ramach serwisu Facebook. Serwis 
  Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego więcej informacji pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy ;

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ze względu na zasady działania portalu Facebook jest niezbędne w przypadku korzystania z wybranych funkcjonalności serwisu.

KLAUZULA INFORMACYJNA – YouTube

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 im. Gustawa Morcinka z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Orląt Lwowskich 12b tel. 32 2811827 e-mail: sekretariat@sps40.bytom.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
a) na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie i celu określonym w treści udzielonej zgody na publikację danych osobowych na kanale placówki prowadzonym na portalu społecznościowym YouTube,
b) na podstawie uzasadnionego interesu administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu prowadzenia przez placówkę kanału na portalu społecznościowym YouTube i za jego pośrednictwem promowania działalności placówki (poprzez ikonę „Subskrybuj”) oraz komunikacji za pomocą dostępnych funkcjonalności serwisu YouTube (komentarze, czaty, wiadomości) w zakresie danych identyfikacyjnych konto oraz opublikowanych na kanale;
2. Odbiorcy danych osobowych w związku z prowadzeniem przez Administratora kanału na portalu YouTube jest właściciel Google LLC, Mountain View (California), USA na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Google LLC dostępnych pod adresem https://www.youtube.com/intl/pl/about/ . Ponadto odbiorcami stają się inni użytkownicy aplikacji, którzy korzystają oraz przeglądają treści kanału placówki;
3. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora:
a) dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
b) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
c) niezależnie od wskazanych okresów przetwarzania danych przez Administratora własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu YouTube;
4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
5. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią objętych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, z zastrzeżeniem charakteru przepływu danych
w ramach działalności serwisu YouTube. Serwis YouTube może profilować Państwa dane osobowe więcej informacji pod adresem https://www.youtube.com/intl/pl/about/ ;
7. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu YouTube. Serwis YouTube może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego więcej informacji pod adresem https://www.youtube.com/intl/pl/about/ ;
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ze względu na zasady działania portalu YouTube jest nieodłącznie w przypadku korzystania z wybranych funkcjonalności serwisu.

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY –ŚWIETLICA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) – RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 im. G. Morcinka z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Orląt Lwowskich 12b; tel.: 32 2811827 adres e-mail: sekretariat@sps40.bytom.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,

e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

 • na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c oraz w związku z wykonywaniem zadań w interesie publicznym art. 6 ust. 1 lit. e RODO, art. 9 ust. 2 lit. g w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora zapewnienie zajęć świetlicowych zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

 • na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu przetwarzania innych danych udostępnionych za zgodą; Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas uczęszczania ucznia na zajęcia w świetlicy szkolnej i w celach archiwalnych, 5 lat począwszy od roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończono prowadzenie dziennika lekcyjnego – zgodnie z instrukcją kancelaryjną – Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;

 2. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (UE 2016/679);

 3. Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią objętych. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez złożenie oświadczenia

 4. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

 5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

 6. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Niepodanie danych wiązać się będzie z odmową przyjęcia dziecka na zajęcia w świetlicy szkolnej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO OBIERANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY

Zgodnie z art. 14 RODO informuje się, że:

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 im. G. Morcinka z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Orląt Lwowskich 12b
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail: iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu weryfikacji danych osoby upoważnionej do odbioru dziecka ze świetlicy w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom zgodnie z statutem szkoły/regulaminem świetlicy;

 1. Kategoria przetwarzanych danych osobowych – imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 1. Źródło pochodzenia danych osobowych – rodzice/opiekunowie prawni ucznia;

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, na który zostało udzielone upoważnienie nie dłużej niż do czasu uczęszczania dziecka do świetlicy;

 1. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);

 1. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
  w tym profilowaniu
  ;

 1. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY – DOWÓZ

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 im. G. Morcinka z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Orląt Lwowskich 12b
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

a) na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka do/z szkoły zgodnie z art. 39 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

b) na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu przetwarzania innych danych, w tym do kontaktu;

2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas korzystania ucznia z dowozu do/z szkoły
i w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;

4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);

5. Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią objętych;

6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

8. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Niepodanie danych wiązać się będzie z brakiem możliwości zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka do/z szkoły.

KLAUZULA INFORMACYJNA NAUCZYCIELE

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 im. G. Morcinka z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Orląt Lwowskich 12b
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania zawartej umowy o pracę,
b) w związku z wypełnieniem obowiązków nałożonych na Administratora art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO na podstawie przepisów prawa w tym prawa pracy, przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, rachunkowości w celu w szczególności: rejestracji czasu pracy i absencji, rozliczenia i wypłaty wynagrodzeń, prowadzenie akt osobowych, zapewnienia wymaganych przepisami prawa uprawnień i kwalifikacji, prowadzenie dokumentacji powypadkowej zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji Oświatowej ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika oraz pozostałymi rozporządzeniami wykonawczymi,
c) na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO inne dane, w tym do kontaktu.
2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa w szczególności: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy, Sądy, Policja, MEN – SIO, Kuratorium Oświaty, wskazane organizacje związków zawodowych, banki, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas zatrudnienia w placówce i przechowywane przez okres 50 lat od ustania stosunku pracy albo w przypadku zatrudnienia po dniu 31 grudnia 2018 r. 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono pracę i złożono raport informacyjny, o którym mowaw ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
5. Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią objętych;
6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
8. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa i wynikających z realizacji umowy niezbędne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brak możliwości realizacji stosunku pracy.

KLAUZULA INFORMACYJNA PRACOWNICY

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 im. G. Morcinka z siedzibą  w Bytomiu, przy ul. Orląt Lwowskich 12b

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 
e-mail iod_edu@um.bytom.pl

    1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora
    a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania zawartej umowy o pracę,
    b) w związku z wypełnieniem obowiązków nałożonych na Administratora art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO na podstawie przepisów prawa w tym prawa pracy, przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, rachunkowości w celu w szczególności: rejestracji czasu pracy i absencji, rozliczenia i wypłaty wynagrodzeń, prowadzenie akt osobowych, zapewnienia wymaganych przepisami prawa uprawnień i kwalifikacji, prowadzenie dokumentacji powypadkowej zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika oraz pozostałymi rozporządzeniami wykonawczymi,
    c) na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO inne dane, w tym do kontaktu.

    2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa w szczególności: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy, Sądy, Policja, wskazane organizacje związków zawodowych, banki, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;

    3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas zatrudnienia w placówce i przechowywane przez okres 50 lat od ustania stosunku pracy albo w przypadku zatrudnienia po dniu 31 grudnia 2018 r. 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono pracę i złożono raport informacyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

    4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);

    5. Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią objętych;

    6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

    7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
    8. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa i wynikających z realizacji umowy niezbędne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brak możliwości realizacji stosunku pracy.

KLAUZULA INFORMACYJNA FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 im. G. Morcinka z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Orląt Lwowskich 12b

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 art. b RODO w celu udzielenia świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i realizacji przelewów z tego tytułu na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnychi Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa w szczególności Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowy Inspektor Pracy, banki, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora;
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania przyznanego świadczenia socjalnego z ZFŚS, a także przez okres dochodzenia praw i roszczeń oraz w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu przyznania świadczenia z ZFŚS niezbędne. Odmowo podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości przyznania świadczenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJA – NAUCZYCIELE

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 im. G. Morcinka z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Orląt Lwowskich 12b
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
a) w związku z podjęciem działań na rzecz osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust.1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracowników dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
b) na podstawie przepisów prawa art.6 ust.1 lit. b RODO w celu weryfikacji niekaralności zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
c) na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO inne dane, w tym dane do kontaktu,
d) na podstawie zgody art. 9 ust 2 lit. a RODO wówczas, jeśli dokumentacja zawiera dane szczególnych kategorii;
2. Kategorie odbiorców danych osobowych; podmioty obsługujące system informatyczny w placówce;
3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych dla celów przyszłej rekrutacji Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w okresie 12 miesięcy po zakończeniu rekrutacji;
4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
5. Przysługuje prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego wynikające z przepisu prawa niezbędne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożliwością udziału w rekrutacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJA – POZOSTALI PRACOWNICY

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 im. G. Morcinka z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Orląt Lwowskich 12b
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

a) w związku z podjęciem działań na rzecz osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust.1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracowników dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
b) na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO inne dane, w tym dane do kontaktu,
c) na podstawie zgody art. 9 ust 2 lit. a RODO wówczas, jeśli dokumentacja zawiera dane szczególnych kategorii;
2. Kategorie odbiorców danych osobowych; podmioty obsługujące system informatyczny w placówce;
3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych dla celów przyszłej rekrutacji Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w okresie 12 miesięcy po zakończeniu rekrutacji;
4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
5. Przysługuje prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
8. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji rekrutacji wynikające z przepisu prawa niezbędne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożliwością udziału w rekrutacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJA – PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 im. G. Morcinka z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Orląt Lwowskich 12b
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
a) w związku z podjęciem działań na rzecz osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust.1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracowników dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
b) na podstawie przepisów prawa art.6 ust.1 lit. b RODO w celu weryfikacji niekaralności zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
c) na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO inne dane, w tym dane do kontaktu,
d) na podstawie zgody art. 9 ust 2 lit. a RODO wówczas, jeśli dokumentacja zawiera dane szczególnych kategorii;
2. Kategorie odbiorców danych osobowych; podmioty obsługujące system informatyczny w placówce;
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego;
4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
5. Przysługuje prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego wynikające z przepisu prawa niezbędne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożliwością udziału w rekrutacji.

Przewiń do góry